INDEX -> Numizmatyka -> Europa - waluty narodowe -> Europa Środkowa i Zachodnia -> Niemcy / Germany -> ... - 1918 - księstwa niemieckie


Anhalt - Bernburg 1635 - 1867
pozycji w kategorii: 2
• Christian I.....1603-1630
• Christian II....1630-1656
• Viktor Amadeus..1656-1718
• Karl Friedrich.......1718-1721
• Viktor Friedrich.....1721-1765
• Friedrich Albrecht...1765-1796
• Alexius Friedrich Christian ...1796-1834
• Alexander Karl.................1834-1863
◦ Frederica of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Regent 1855-1863

Bavaria
pozycji w kategorii: 10
System monetarny: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer; 24 Kreuzer Landmuze = 20 Kreuzer Convention Muze; 120 Convention Kreuzer = 2 Convention Gulden = 1 Convention Thaler. Zmiana po 1837 r.: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer. Księstwo w latach 1180–1918 znajdowało się pod rządami Wittelsbachów. W okresie kontrreformacji było ośrodkiem katolicyzmu. Od 1818 r. wprowadzono monarchię konstytucyjną. W 1871 r. włączono Bawarię do cesarstwa niemieckiego z zachowaniem licznych odrębności.

Birkenfeld - Oldenburg
pozycji w kategorii: 1
System monetarny: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer. Księstwo położone w południowo zachodniej części Niemiec. W 1817 r. władze nad Birkenfeld objął z rąk pruskich książe Oldenburga.

Brandenburg - Ansbach do 1791
pozycji w kategorii: 1
System monetarny: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer; 24 Kreuzer Landmuze = 20 Kreuzer Convention Muze; 120 Convention Kreuzer = 2 Convention Gulden = 1 Convention Thaler. Księstwo to ulokowane było w północnej Bawarii. Zwierzchność nad nim posiadała dynastia brandenburska. W 1793 r. sprzedano te posiadłości Prusom a następnie przyłączono do Bawarii.

Brandenburg do 1701
pozycji w kategorii: 4
Po podbojach Albrechta Niedźwiedzia utworzono Marchię Brandenburską — bazę dla dalszych podbojów ziem słowiańskich. W XIV w. znalazła się ona w rękach Hohenzollernów. W 1618 r. nastąpiła unia personalna z Prusami Książęcymi, a w 1701 r. stała się prowincją Królestwa Pruskiego.

East Friesland (Ostfriesland)
pozycji w kategorii: 1
 

Emden
pozycji w kategorii: 1
Emden – miasto na prawach powiatu w północno-zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, u ujścia rzeki Ems do Morza Północnego.

Frankfurt do 1866
pozycji w kategorii: 18
System monetarny: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer; 24 Kreuzer Landmuze = 20 Kreuzer Convention Muze; 120 Convention Kreuzer = 2 Convention Gulden = 1 Convention Thaler. Miasto powstałe z czasów rzymskich w I w. Następnie stało się wolnym miastem, w 1806 r. z okolicznych ziem utworzono Wielkie Księstwo Frankfurtu. Jednak Kongres Wiedeński ustanowił władzę zwierzchnią Austrii, stan ten utrzymał się do 1866 r. kiedy to Prusy pobiły austriaków w wojnie.

Hamburg
pozycji w kategorii: 2
Gród saski, opanowany przez Karola Wielkiego będący od 831 r. biskupstwem a potem arcybiskupstwem. Miasto to było członkiem Hanzy od XIII w. Hamburg był, po Amsterdamie, głównym portem Europy. Od 1815 r. stał się wolnym miastem Rzeszy.

Hannover do 1866
pozycji w kategorii: 8
System monetarny: 2 Heller = 1 Pfennig; 8 Pfennige = 1 Mariengroschen; 12 Pfennige = 1 Groschen; 24 Groschen = 1 Thlaer; 2 Gulden = 1 1/3 Reichcthaler. Zmiana po 1837 r.: 12 Pfennige = 1 Groschen; 30 Groschen = 1 Thaler. Miasto powstałe w XII w. szybko stało się siedzibą książąt Brunszwiku. Monety bito w nim od 1331 r. Bicie monet miejskich zakończono w 1674 r. Królestwo Hanoveru istniało do 1866 r. z krótką przerwą podczas wojen napoleońskich.

Hesse - Darmstadt do 1871
pozycji w kategorii: 3
System monetarny: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer; 24 Kreuzer Landmuze = 20 Kreuzer Convention Muze; 120 Convention Kreuzer = 2 Convention Gulden = 1 Convention Thaler. Zmiana po 1837 r.: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer. Miasto w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w dolinie Renu, u podnóża gór Odenwald. Prawa miejskie otrzymało w 1330 r. W 1866 r. przyłączono do Prus a w 1871 r. włączono do Rzeszy.

Jever do 1799
pozycji w kategorii: 1
System monetarny: . Władztwo położone na wybrzeżu Morza Północnego. Kraj ten rzadko był jednością. Dopiero w XV w. udało się zjednoczyć kraj dzięki mariażowi miejscowej dynastii z dynastią Oldenburgów, następnie połączeniu z Anhalt - Zerbst, Rosją , Holandią. Monety wydawano tam od X w.

Lubeck
pozycji w kategorii: 1
Lubeka – miasto na prawach powiatu (niem. kreisfreie Stadt) w północnych Niemczech, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn.

Munster do 1800
pozycji w kategorii: 1
System monetarny: 2 Heller = 1 Pfennig; 8 Pfennige = 1 Mariengroschen; 12 Pfennige = 1 Groschen; 24 Groschen = 1 Thlaer; 2 Gulden = 1 1/3 Reichcthaler. Zmiana po 1837 r.: 12 Pfennige = 1 Groschen; 30 Groschen = 1 Thaler. Miasto zostało założone przez Karola Wielkiego około 800 r. jako Biskupstwo. Na początku XVI w. dotarły tu wpływy remormacyjne, w roku 1534 miała tam miejsce rewolta Anabaptystów. W Munsterze w 1648 r. podpisano pokój westfalski. Na początku XIX w. przeszedł w ręce pruskie.

Nassau 1681 - 1866
pozycji w kategorii: 14
System monetarny: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer; 24 Kreuzer Landmuze = 20 Kreuzer Convention Muze; 120 Convention Kreuzer = 2 Convention Gulden = 1 Convention Thaler. Zmiana po 1837 r.: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer. Nazwa dynastii niemieckiej wywodzącej się od hrabiów Laurenburga, a od 1160 r. hrabiów Nassau. Linia walramska tej dynastii osiągnęła przejściowo w XIII w. tron niemiecki, a w 1806 r. uzyskała tytuł książąt Nassau. W 1815 r. utworzyła niezależne księstwo, anektowane w 1866 r. przez Prusy.

Paderborn
pozycji w kategorii: 1
Paderborn - uniwersyteckie miasto powiatowe w Niemczech, położone we wschodniej części kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Detmold, siedziba powiatu Paderborn oraz rzymskokatolickiej archidiecezji.

Prusy
pozycji w kategorii: 123
System monetarny: 2 Heller = 1 Pfennig; 8 Pfennige = 1 Mariengroschen; 12 Pfennige = 1 Groschen; 24 Groschen = 1 Thlaer; 2 Gulden = 1 1/3 Reichcthaler. Zmiana po 1837 r.: 12 Pfennige = 1 Groschen; 30 Groschen = 1 Thaler. królestwo niem. powstałe z Brandenburgii i Prus Książęcych, od 1618 połączonych unią personalną przez Hohenzollernów. W 1701 Fryderyk I Hohenzollern koronował się na króla Prus. Prusy szybko stały się mocarstwem. Polityka O. von Bismarcka doprowadziła do wyparcia Austrii z Rzeszy i powiększenia terytorium Prus o Szlezwik-Holsztyn, Hanower, elektoralną Hesję, Nassau i Frankfurt. Utworzono Związek Północnoniemiecki i zapoczątkowano zjednoczenie Niemiec pod egidą Prus.

Rostock do 1866
pozycji w kategorii: 1
System monetarny: 360 Pfennigs = 1 Thaler; Goldgulden; Ducat. Miasto w północno-wschodniej części Niemiec. Powstało w XII w. jako gród wieleckiego plemienia Chyżan, następnie stolica dzielnicy księstwa obodrzyckiego. W 1218 r. wprowadzono prawo lubeckie, a sam Rostock znalazł się w składzie Meklemburgii. Od XIII w. istniał w związku miast wendyjskich, następnie Hanzy. Interesy handlowe Rostocka były związane głównie ze Skandynawią. W XIX w. ponowny rozwój, zwłaszcza w związku z rozbudową portu w Warnemünde,

Saxe - Coburg - Gotha
pozycji w kategorii: 1
System monetarny: 8 Haller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer; 1 Thaler = 24 Groschen; Ducat. Księstwo to powstało w wyniku rozpadu księstwaSaksoni - Koburg - Saalfeld, władcy zakupili miasto Gotha i odtąd tam bito monetę dla Saksonii należącej do Koburgów. Władcy księstwa abdykowali w 1918 r.

Saxe - Meiningen do 1918
pozycji w kategorii: 8
System monetarny: 12 Pfennige = 3 Kreuzer = 1 Grosch; 24 Groschen = 1 Thaler; 3 Gulden = 2 Thaler; Reforma po 1871 r.: 100 Pfenige. Miasto w Turyngii będące stolicą księstwa istniejącego od XVII w. Księstwo zwane Saxe-Coburg-Meiningen w 1866 r. przeszło pod władzę pruską. Władza książęca upadła wraz z upadkiem całego cesarstwa w 1918 r.

Saxe - Weimar - Eisenach do 1918
pozycji w kategorii: 3
System monetarny: 8 Heller = 4 Pfennige; 24 Pfennige = 1 Grosch; 2 Thaler = 3,5 Gulden. Po 1871 r. : 100 Pfennig = 1 Mark. Księstwo powstało w 1644 r. W 1814 r. jego status został podniesiony do wielkiego księstwa. Władcy abdykowali wraz z końcem wojny w 1918 r.

Saxony do 1914
pozycji w kategorii: 7
System monetarny: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer; 3 Kreuzer = 1 Grosch = 2 Schreckenberger; 2 Thaler = 3 Gulden = 60 Kreuzers; Krone. Po 1871 r. : 100 Pfennig = 1 Mark. Zalążkiem Saksonii jako państwa była Marchia Miśnieńska, nadana Wettinom. W 1635 r. przyłączono do Saksonii Łużyce. W latach 1697–1763 istniała unia personalna z Polską. Na początku XIX w. Saksonia przeszła do obozu napoleońskiego. Kongres wiedeński pozbawił Saksonię połowy ziem, które weszły w skład pruskiej prowincji Saksonii. W 1831 r. królestwo Saksonii otrzymało konstytucję, następnie istniało w Niemieckim Związku Celnym. W 1866 r. Saksonia poparła Austrię, po jej klęsce była zmuszona przystąpić do Związku Północnoniemieckiego. Od 1871 r. jest w cesarstwie niemieckim.

Westfalia 1807-1813
pozycji w kategorii: 1
System monetarny: 8 Pfennige = 1 Mariengroschen; 38 Mariengroschen = 1 Thaqler. Reforma francuska: 100 Centimes = 1 Franc. Królestwo stworzone przez Napoleona dla swojego brata. W jego skład wchodziły po części: Hessel - Cassel, Brunszwik, Hildesheim, Osnabruck i Minden. W 1814 r. Westfalie podzielono, i powrócono kształt państw sprzez okresu napoleońskiego.

Wurttemberg do 1918
pozycji w kategorii: 1
System monetarny: 8 Heller = 4 Pfennige = 1 Kreuzer; 60 Kreuzer = 1 Gulden; 3 Gulden = 2 Thaler; 42 Schillinge = 1 Thaler; Ducat. Po 1872 r. zmiana systemu monetarnego: 100 Pfennige = 1 Mark. Pierwotnie część księstwa Szwabii, która od 1495 r. stała się księstwem. W regionie tym zwyciężyła reformacja, za co księstwo zapłaciło zniszczeniami przez wojny z XVII i XVIII w. W 1805 r., dzięki Napoleonowi stała się królestwem, a król zyskał następnie tytuł elektora. Od 1871 r. znajdowała się w Rzeszy z zachowaniem autonomii.

Koszyk

Brak towarów w koszyku.

Przejdź do: